Sứ mệnh & Tầm nhìn

Tỉnh Gyeonggi dẫn đầu làn sóng ‘Hallyu y tế’

 • Xây dựng hợp tác y tế chăm
  sóc sức khỏe với
  chính phủ nước ngoài
 • Tăng cường sức cạnh tranh cho
  thương hiệu y tế của tỉnh
 • Mở rộng liên kết
  công nghiệp y tế